Мақалаларды онлайн беру және рецензиялау жүйесі


Статистика

Келіп түскен мақалалар 349
Мақала авторлары 221
Рецензенттер 140

Мақалалар

5

Қарауда
 

5

Рецензиялауда
 

15

Пысықтауда
 

148

Жарияланды
 

138

Бас тартылды
 

38

Жариялауға ұсынылмайды
 

Авторлардың пікірлері редакцияның көзқарасымен сәйкес келмеуі мүмкін. Ұсынылған материалдардың дұрыстығы үшін автор жауапты болады.

Материалдарды басқа басылымдарда пайдалануға редакцияның жазбаша келісімімен ғана жол беріледі. Журналға сілтеме міндетті болып табылады.