Мақалаларды онлайн беру және рецензиялау жүйесі


Статистика

Келіп түскен мақалалар 333
Мақала авторлары 216
Рецензенттер 140

Мақалалар

0

Қарауда
 

43

Рецензиялауда
 

18

Пысықтауда
 

119

Жарияланды
 

124

Бас тартылды
 

29

Жариялауға ұсынылмайды
 

Авторлардың пікірлері редакцияның көзқарасымен сәйкес келмеуі мүмкін. Ұсынылған материалдардың дұрыстығы үшін автор жауапты болады.

Материалдарды басқа басылымдарда пайдалануға редакцияның жазбаша келісімімен ғана жол беріледі. Журналға сілтеме міндетті болып табылады.