Мақалаларды онлайн беру және рецензиялау жүйесі


Статистика

Келіп түскен мақалалар 332
Мақала авторлары 215
Рецензенттер 140

Мақалалар

5

Қарауда
 

87

Рецензиялауда
 

16

Пысықтауда
 

77

Жарияланды
 

123

Бас тартылды
 

24

Жариялауға ұсынылмайды
 

Авторлардың пікірлері редакцияның көзқарасымен сәйкес келмеуі мүмкін. Ұсынылған материалдардың дұрыстығы үшін автор жауапты болады.

Материалдарды басқа басылымдарда пайдалануға редакцияның жазбаша келісімімен ғана жол беріледі. Журналға сілтеме міндетті болып табылады.