Мақалаларды онлайн беру және рецензиялау жүйесі


Статистика

Келіп түскен мақалалар 292
Мақала авторлары 189
Рецензенттер 134

Мақалалар

6

Қарауда
 

66

Рецензиялауда
 

5

Пысықтауда
 

77

Жарияланды
 

114

Бас тартылды
 

24

Жариялауға ұсынылмайды
 

Авторлардың пікірлері редакцияның көзқарасымен сәйкес келмеуі мүмкін. Ұсынылған материалдардың дұрыстығы үшін автор жауапты болады.

Материалдарды басқа басылымдарда пайдалануға редакцияның жазбаша келісімімен ғана жол беріледі. Журналға сілтеме міндетті болып табылады.