Мақалаларды онлайн беру және рецензиялау жүйесі


Статистика

Келіп түскен мақалалар 260
Мақала авторлары 176
Рецензенттер 130

Мақалалар

0

Қарауда
 

75

Рецензиялауда
 

4

Пысықтауда
 

61

Жарияланды
 

95

Бас тартылды
 

25

Жариялауға ұсынылмайды
 

Авторлардың пікірлері редакцияның көзқарасымен сәйкес келмеуі мүмкін. Ұсынылған материалдардың дұрыстығы үшін автор жауапты болады.

Материалдарды басқа басылымдарда пайдалануға редакцияның жазбаша келісімімен ғана жол беріледі. Журналға сілтеме міндетті болып табылады.